ปปป
หัวเรื่องหลัก PDPA เบื้องต้น

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) คือใคร และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรกับ PDPA [อัปเดต 2566]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) คือใคร และเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรกับ PDPA [อัปเดต 2566]

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ สคส. เป็นหน่วยงานองค์กรอิสระในการกำกับดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรา 8 ได้กำหนดไว้ว่า

ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย

 1. ประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ
 3. กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 5 คน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน
 5. เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ
PDPA มาตรา x

โดยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดตัวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในงานสัมมนา “PDPA –Privacy for All” เพื่อรองรับข้อกำหนดตาม PDPA

โดยในช่วงแรกของการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะตั้งอยู่ที่ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปจนกว่าขบวนการสรรหาจะแล้วเสร็จ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ PDPA หรือมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-142-1033 และทางอีเมล pdpc@mdes.go.th

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ.ศ. 2563

 • วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลว่า ครม. เห็นชอบรายชื่อประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 10 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
  1. นายเธียรชัย ณ นคร เป็นประธานกรรมการ
   • อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายบอร์ด อาทิ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมถึง เลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง
  2. นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • นักวิชาการด้านสารสนเทศสุขภาพ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  3. พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
   • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  4. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์
   • อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  6. นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
   • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานคณะกรรมการ องค์การนิรโทษกรรมสากล หรือ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
  7. ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
   • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  8. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ
   • คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  9. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
   • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  10. นางเมธินี เทพมณี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)
   • อดีตเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และอดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที)
 • ปลายพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 มีการร้องเรียนให้นำเอารายชื่อคณะกรรมการฯ กลับมาทบทวนถึงขั้นตอนการสรรหา ผ่านทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ตุลาคม 2563 กระทรวงเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ( ดีอีเอส ) ทบทวนขั้นตอนสรรหารายชื่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อัปเดต พ.ศ. 2565

อัปเดตข้อมูล รายชื่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ประธานกรรมการ
  • นายเธียรชัย ณ นคร
 • รองประธานกรรมการ
  • ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กรรมการและเลขานุการ
  • นายศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
   เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • นายนวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  • นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • รองศาสตราจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์
  • ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย
  • ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสุขภาพ
  • นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน
  • นางเมธินี เทพมณี
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ)
  • นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านอื่น (การรักษาผลประโยชน์ของชาติ)
 • กรรมการโดยตำแหน่ง
  • นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายปกรณ์ นิลประพันธ์
   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์
   เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • นายเรืองศักดิ์ สุวารี
   อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  • นางสาวนารี ตัณฑเสถียร
   อัยการสูงสุด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.)

 • เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
 • เพื่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
 • เพื่อให้คำปรึกษา และเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ
 • เพื่อกำหนดหลักสูตรและการฝึกอบรม
 • เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 1. จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท ข้อ 1 รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว
 3. กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ
 4. ออกประกาศหรือระเบียบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ
 5. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยังต่างประเทศ
 6. ประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ
 7. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตรา หรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติฯ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
 9. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ
 10. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติฯ หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองฯ
ที่มา :
https://www.mdes.go.th/mission/detail/2320-คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
https://www.mdes.go.th/contact
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23524
https://www.thairath.co.th/news/politic/2088106
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/41490?fbclid=IwAR2KVdQVgYahRo9u5I2lo-XMBhwyP_q1zI1ruL0VkmnfwRGVw6hNF7S8RTo
https://www.isranews.org/article/isranews-news/90567-personalcommit05.html
https://www.prachachat.net/ict/news-466426